Eren

im

tired cause' of life

…öpmeye doyamadığım dudağın köşesinde sakla beni…

Sen yanimda yokken hic yildiz goremiyorum ben sevgilim

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter